השוני בין האיש לאישה​

השוני בין האיש לאישה

 

ישנו שוני מהותי בין האיש לבין האישה. היהדות קובעת כי דווקא הניגודיות והשוני שבין האיש לאישה מביא להשלמה ביניהם, ומוציא מכל אחד את הפוטנציאל הגלום בו למילוי תפקידו בעולם.

פסיכותרפיסט ומנחה הורים

נאמר בתורה: "ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים" (בראשית א' ט"ז) המדרש מצביע על סתירה, לכאורה, שיש בפסוק, בתחילה נאמר בו "את שני המאורות הגדולים", דבר המצביע על היותם שווים במעמדם, ולאחר מכן נאמר בפסוק "המאור הגדול והמאור הקטן ואת הכוכבים", המדרש מיישב את הסתירה בדברים הבאים; לאחר שנבראו שווים, באה הלבנה אל הקדוש ברוך הוא וטענה: "ריבונו של עולם אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחד?!" השיב לה הקב"ה: "לכי ומעטי את עצמך" (חולין ס' ע"ב) לאחר מכן, הוסיף לה את הכוכבים בתור פיצוי, כך אמר הקב"ה: הואיל והלבנה הזו מיעטה עצמה להיות שולטת בלילה, גוזר אני עליה בשעה שהיא יוצאת שיהיו הכוכבים עמה (מדרש רבה בראשית פ"ו, צ').

איש ואישה נבראו בתחילה כגוף אחד (עירובין י"א ע"א), בכך שהשם יתברך יצר את האיש והאישה כישות אחת, הוא טבע באיש את היכולת לקיים את עיקר מצוות הנישואין: ודבק באשתו (בראשית ב' כ"ד) במילים אחרות, עליו לדבוק דווקא באשתו ולא באשה אחרת (סנהדרין נ"ח ע"ב), לאחר מכן, הפיל השם תרדמה על האדם, הפריד ממנו את האישה ויצר ממנה ישות נפרדת והאדם קרא לה בשם אישה, על כי מאיש לוקחה, לאישה נתן השם יתברך תפקיד -  עזר כנגדו (בראשית ב' י"ח).

טיפול רגשי לילדים בירושלים

בתור פרטים נפרדים זה מזה, ניתן להשוות את מערכת היחסים של בני הזוג למערכת היחסים שבין השמש ללבנה. הלבנה, בעבור השלום הסכימה למעט את עצמה ואת אורה, זכתה לכוכבים שמאירים יחד עמה, האישה, שמרוממת את בעלה לדרגת מלך הופכת את עצמה  למלכה ולהפך, זוכים בשל כך לשלום בית ול"כוכבים" קטנים ונוצצים. וממש כפי שהשמש והירח משלימים זה את זה כך גם הבעל והאישה משלימים זה את זה שניהם שונים בחשיבותם, אך אינם שונים בתפקידם.

מבחינת תפקידיהם, מהווים האיש והאשה שתי בריות נפרדות, לכל אחד מהם ניתנו תפקידים על פי הכוחות הטבועים בו מעצם ברייתו, בחיי הנישואין משלימים התפקידים הללו זה את זה ומחזקים זה את זה, אולם ראשית, חייב כל אחד  מבני הזוג ללמוד לכבד ולהעריך את טבעו השונה ואת מחויבויותיו השונות של רעהו, הבעל ואשתו משלימים זה את זה כאשר כל אחד מהם ממלא את המחויבויות המיוחדות לו מעצם ברייתו.

הערכה לנטיותיו ולתפקידיו של בן הזוג תקל על יצירת הבנה בין בני הזוג, דבר החשוב כל כך במסגרת חיי הנישואין. מערכת היחסים בין בני הזוג תפרח ותשגשג והם ודאי יזכו לחיי סיפוק ואושר זה במחיצתו של זה, הקשר ביניהם יהיה קשר של אהבה והערכה הדדית ובכך יגשימו את הנאמר ברמב"ם: וכן צוו חכמים שיהא אדם מכבד את אישתו יותר מגופו ואוהבה כגופו... וכן צוו על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי... (הלכות אישות פרק טו' יט'-כ').

טיפול רגשי לילדים בירושלים

ציוויים אלה, המבוססים על אופיים וצרכיהם המיוחדים של האיש והאישה, יובילו אותם לחיים משותפים של אהבה ומסירות.

ניתן לדמות את מערכת היחסים המשלימה שבין האיש לאשתו, ליד ימין ויד שמאל של האדם.

כמו שכתב "החזון איש" זצ"ל וצריך להתאמץ להתנהג באופן יותר מקורב וביחוס יד ימין לשמאל שאינו דבר חוציי אלא עצמי. תפקידיהם עשויים להיות שונים אולם הם  משלימים זה את זה, וככל שיד אחת מעריכה את תפקידה של היד האחרת, כך גדל התיאום והתפקוד המשותף של שתי הידיים. ידוע שקיים שוני במישור הרוחני בין נשים לגברים, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, לכאורה נשאלת השאלה: המצוות ניתנו לאדם כדי שישפר את עצמו, וכי אין נשים חייבות לשפר את עצמן? התשובה לכך היא: הנשים פטורות ממצוות מסוימות מאחר והן לא זקוקות לאותן מצוות, האישה פטורה מן המצוות הללו לא בשל היותה חסרה בכל אופן שהוא, אלא בשל העובדה שהיא איננה זקוקה למצוות הללו כדי לממש את הפוטנציאל הרוחני הגלום בה.

ומדוע ברא השם את האישה באופן כזה, שאינה מחויבת במצוות אלה? חכמינו זכרונם לברכה (כל בו כ"ג) תרצו זאת שלולי הייתה האישה מחויבת למלא את מצוות התורה במלואן, היה הדבר עומד בסתירה למילוי צרכיו של בעלה ויוצר ניגודים בחייה, כאישה לבעלה, נמצאה, שמהות השוני בין בני הזוג מביא להשלמה ביניהם. מרבית הזוגות יוכלו לאשר את העובדה שגישתם של הגברים לחיים שונה מזו של הנשים.

הסיפור הבא יוכל להמחיש בברור ענין זה. אישה, מזועזעת ונרעשת כולה, עמדה בסמוך להפיכותיו של בית, בית זה היה עד לפני זמן קצר ביתה, ונהרס ברעידת אדמה קשה שפקדה את עירם, היא רצתה מאוד שבעלה ירגיע וינחם אותה, אולם הוא החל מיד לתכנן כיצד הם  יבנו את הבית החדש מהיכן ישיג הלוואות, ומהי הדרך המהירה ביותר לפנות את ההריסות.

הרגשת המצוקה של האישה הלכה וגדלה, אך הוא טען שהוא רק מנסה להיות יעיל ולעזור כפי יכולתו, הוא כבר סיפק פתרונות, בזמן שהיא היתה זקוקה באות רגע רק להקשבה ולהרגעה.

אחד מן הגורמים המרכזיים לקשיים בחיי הנישואין, היא הנחת היסוד המוטעית שהבעל והאשה זהים זה לזה בכל, למעשה, מכיוון שהם שונים מעצם טבעם, גם תגובותיהם והרגישויות שלהם יהיו שונות.

הרב שמשון רפאל הירש בפרושו על התורה (בראשית ב', כג') כותב: האיש והאישה הם שני חלקים שונים המשלימים זה את זה בצורה מוחלטת, בדיוק כמו שני חלקים של פאזל, השאלה מי חשוב יותר ומי חשוב פחות כלל איננה שייכת לענין.

ההבדלים המולדים בין הבעל לאישה נועדו כדי ליצור מצב שבו הם ישלימו זה את זה כך שמקום שבו האחד מהם חלש, אולי יוכל האחר להיות חזק יותר, במקום שבו אחד מהם נכשל, יוכל אולי בן הזוג להצליח, כך הופכים שני החצאים לאחד.

חיי נישואין נבנים על ידי שני בני הזוג, כאשר אחד מהם מושיט יד כדי לתמוך בבן הזוג שמעד, שניהם יוצאים נשכרים מן המאמץ ומן ההישג כאחד, בראייה היהודית, ההתאמה מביאה להשלמה , איחוד בין שני אנשים שונים, כדי ליצור עבודת חיים משותפת, איחוד, על אף שבן הזוג איננו אדם מושלם, על אף שהוא שונה מאיתנו ואינו דומה לנו במהותו, בתפיסת עולמו ובדרך שבה הוא רואה את החיים. כשמקבלים את האחר, על כל מעלותיו ומגרעותיו, יוצרים איחוד והתאמה יציבים יותר, הם מבוססים על עבודה עקבית, קבלה, ויתור, השקעה והרבה הרבה עמל. להתאמה שכזאת יש סיכוי להתקיים, היא מאחדת את בני הזוג גם בשעות חולשה, ונותנת להם כוח להתמודד עם קשיי החיים, היא תיצור קשר אמיץ וחזק, שיעמוד איתן מול ההתפתחויות הטבעיות שצופנים החיים.

בית כזה משלים לא רק את עצמו אלא את החברה כולה, וכך נמצאת כל הבריאה מתוקנת, הן הקדוש ברוך הוא התנה את שלמות הבריאה בשלמות האדם (בראשית ט' ט' וברש"י, רד"ק וספורנו) איש לא ימצא את תיקונו עד אשר יגור בכפיפה אחת עם ניגודו המשלים – בין כתלי הבית היהודי.

מכאן למדים עד כמה חשובה ידיעת הניגודים הללו והבנתם, הן הדבר אינו ממלא את מטרתו רק בתוך משפחתנו הפרטית, אלא משפיע על הבריאה כולה.

טיפןל רגשי לילדים בירושלים

 

 

מאת: אהרון שכטר

יועץ נישואין ומשפחה, BA​

בס"ד

יועץ נישואין ומשפחה, פסיכותרפיסט ומנחה הורים.